top of page

CHURCH EVENTS 2016

See what's happening in our church !
AM & PM SERVICES

Fasting meeting @ Bro. Baby's residence

Dec
28
WED
AM & PM SERVICES

Fasting prayer @ Bro. Victor's residence

THU
29
Dec
AM & PM SERVICES

Fasting prayer @ Bro. George's residence

FRI
30
Dec
Event Anchor
10:00 am

Fasting prayer @ Bro. George's residence

SAT
31
Dec
09:00 pm - 02:00 am New Year

Watch night service @ 175 Edinburgh Castle Rd, Wavell Heights

SAT
31
Dec

¥çÈb×ߺîí µæIJáKÕV

¥çÈb×ßAáK ¥ÇÕÞ ¥çÈb×ߺîáæµÞIßøßAáK ²øá ÕcµñßAí ÎÞdÄçÎ ¼àÕßÄJßW ®æLCßÜᢠµæIJáÕÞX ØÞÇßAáµÏáUâ. ¥çÈb×ßAáK ²øá ÕcµñßAá ÎÞdÄçÎ èÆÕæJ µæIJÞX ØÞÇßAáµÏáUâ.®æLKÞW èÆÕJßæa ØbL øâÉJßWåÎÈá×cæÈ ©IÞAßÏçMÞZJæK èÆÕ¢ ¦d·Ùßºî ²øá µÞøcÎÞÃí Äæa ÎAZ èÆÕæJ ¥çÈb×ßAâ ®KáUÄí. èÆÕÎAZ èÆÕæJ ¥çÈb×ßçAI µÞøcÎáçIÞ? ¥çÄÞ ÈNZ èÆÕÎAZ ¥çÜï ¥ÄáæµÞIí ÈNZ §BæÈ æºÏîÃçÎÞ?

ØCàVJÈ¢ 14:2 èÆÕæJ ¥çÈb×ßAáK ÌáißÎÞÈáçIÞ ®Kí µÞÃáÕÞX æÏçÙÞÕ ØbVPJßW ÈßKᢠÎÈá×cÉádÄzÞæø çÈÞAáKá. §Õßæ¿ èÆÕæJ ¥çÈb×ßAáK ²øáÕÈí ²øáÉ¿ß µâ¿ß ©U ²øá çÉøÞÃí èÆÕ¢ ÈWµáKÄí ¥Äí RÌáißÎÞXQ ®KÄÞÃí. ÉÜøᢠèÆÕæJ ¥çÈb×ßAÞÄßøßAáKÄíæµÞIÞÃí ¥çÈb×ßAáKÕæø èÆÕ¢ ÌáißÎÞX ®Kí Õß{ßAáKÄí. ¨ çÜÞµJßW ÈÎáAí ÎÞÄÞÉßÄÞµZ ©IçÜïÞ. ÈÞ¢ ¥Õæø ®dÄÎÞdÄ¢ Õß{ßAáKáçÕÞ ¥çÈb×ßAáKáçÕÞ ¥dÄÎÞdÄ¢ ÈÎáAÕæø ¥¿áJí ÎÈTßÜÞAÞX ØÞÇßAá¢. ÈNZ ¥Õæø Õß{ßAÞæÄÏᢠ¥Õæø ¥çÈb×ßAæÄÏᢠ§øáKÞW ¥ÕVAí ®æLÞøá Æá¶ÎÞÃí ©IÞÕáµ. ¨ çÜÞµJßæÜ ÎÞÄÞÉßÄÞAZ §BæÈ Æá¶ßAáKáæÕCßW èÆÕ¢ Äæa ÎAZ ÄæK ®dÄÎÞdÄ¢ ¥çÈb×ßçAIßÏÄí ®Kí ¦d·ÙßAáKá. ÎJÞÏß ØáÕßçÖ×¢ 28:5W ÈÞ¢ ÕÞÏßAáKá. ÆâÄX dØñàµç{Þ¿í R ÍÏæMç¿IÞ dµâÖßAæMG çÏÖáÕßæÈ ÈßBZ ¥çÈb×ßAáKá ®Kí ¾ÞX ¥ùßÏáKá, ¥ÕX §Õßæ¿ §ÜïQ. ¨ ²øá ÉíÖíºÞJÜ¢ ÈÎáAí ®ÜïÞÕVAᢠ¥ùßÏÞÕáKÄÞÃí µVJÞÕÞÏ çÏÖádµßØñáÕßæa ©ÏßVMßæa ÆßÕØ¢ §KæJ dØñàµZAí ÜÍßAáK ØbÞÄdLcÕᢠ¥KæJ dØñàµZAßÜïÞÏßøáKá. ®KßGᢠÉÜøᢠµVJÞÕí dµâÖßAæMGçÄÞVJí ÕcÞµáÜæMGßøßAáçOÞZ ÎÞdÄÎÜï ¥ÕV ¥ÏÞdÄ ÄßøߺîÄí µÜïùÏßçÜAÞÃíå¥Äᢠ§øáGáUçMÞ{ÞÃí . ¦øÞÃí ¥ÕV,åηíÆÜAÞøß ÎùßÏÏᢠÎæx ÎùßÏÏá¢. µVJÞÕßæa Öß×czÞV, çÏÖádµßØñáÕßÜâæ¿ çøÞ·Øì¶c¢ ÕKÕV, ¥Èád·Ù¢ dÉÞÉߺîÕV ÉÜøᢠçɿߺîßøßAáçOÞZ èÆÕæJ ¥çÈb×ßAÞX §ùBßJßøßºî §ÕVAÞÃí µVJÞÕßæa ÎøÃJßW ÈßKáU ©ÏßVæJÝáçKWMí ¦Æc¢ µæIJÞX ØÞÇߺîÄí.

ÎxáUÕæøÏᢠÈNáæ¿ ÉÜ ØÞÙºøcæJÏᢠçÈÞAßÏÜï ÈÞ¢ èÆÕæJ ¥çÈb×ßçAIßÏÄí. Îùߺîí ÉâVHÎÈçTÞæ¿ ÉâVH¦vÞçÕÞæ¿ ÈßøLø¢ ÈNáæ¿ èÆÕæJ ¥çÈb×ßAâ.ÎJÞÏí 7:7 RÏÞºßMàX ®KÞW ÈßBZAí µßGá¢, ¥çÈb×ßMàX ®KÞW ÈßBZ µæIJá¢Q. §Õßæ¿ ¥çÈb×ßAáµ ®KÞW ÈÎáAí µæIJÞX ØÞÇßAᢠ®KÞÃí.¨ çÜÞµJßæÜ ²øá èdÁÕßBí èÜØXçØÞ, ÉÞØíçÉÞVçGÞ È×í¿æMGÞW ®dÄÎÞdÄ¢ ÕßÜæµÞ¿áJᢠ¥Äí µæIJÞX dÖÎßAá¢. ®KçÉÞæÜ ¦vàµÎÞÏß ÈNßWÈßKᢠÈ×í¿æMGáçÉÞÏÄí ÈÎáAí µæIJÞX ØÞÇßAá¢. È×í¿æMGÄí µæIJáµÎÞdÄÎÜï ÉáÄáÄÞÏí ÈÞ¢ ÎùEßøßAáK èÆÕൠÎVNBZ µæIJÞX ØÞÇßAá¢. ØàØÃW ¦µÞæÄ ØñßøÄçÏÞæ¿ ÈßøLøÎÞÏß èÆÕæJ ¥çÈb×ßAÞX èÆÕ¢ ÈNæ{ ØÙÞÏßAæG.å

bottom of page